ZAWODOWCY

Projekt w Zespole Szkół Ponadpodstawowych
w Gryfinie

„ZAWODOWCY” NR RPZP.08.06.00-32-KO17/20

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Zawodowcy

W ramach Projektu pt. „ZAWODOWCY”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
oraz uczniów uczestniczącychw kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, którego beneficjentem jest EURO CAPITAL DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O. SP. K.,
a Partnerem Powiat Gryfiński, rozpoczynamy drugi już nabór uczestników
do Programu Wsparcia Stypendialnego!

Głównym celem realizacji programu wsparcie finansowe kierowane do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe / umiejętności uniwersalne lub zawodowe.
Do uzyskania jest 10 stypendiów w kwocie 800 zł brutto miesięcznie,
począwszy od 11/2022 – 06/2022 (8 miesięcy)
oraz od 09/2023 – do 10/2023 (2 miesiące),
łącznie przez 10 miesięcy.

Czyli każdy ze stypendystów może otrzymać 8000 zł brutto!

Termin składania wniosków upływa 21.10.2022 r.

Uczestników projektu „Zawodowcy” serdecznie zapraszamy do składania wniosków!

Więcej informacji u Pana profesora Marcina Pary.

Powodzenia!!!

Wymagane dokumenty:

© Copyright 2020 ZSP w Gryfinie - All Rights Reserved

Protokół z przeprowadzonej rekrutacji uczestników projektu w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych

Załącznik nr 1

No Code Website Builder